ZZJZ: PIROTSKI OKRUG PONOVO U CRVENOJ ZONI

Iz Zavo­da za javno zdravl­je saop{tavaju da se Pirot­s­ki okrug pono­vo nalazi u crvenoj zoni zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je. Reg­istrovana su 72 poz­i­tiv­na na korona virus( Pirot 44, Dim­itro­v­grad 10, Babu{nica 11, Bela Palan­ka 6 i jed­na oso­ba iz Novog Sada). Od 1.januara do danas lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene 463 osobe ‚samo od 6.do 13.januara 363 osobe. Kumu­la­tivne stope potvr|enih slu~ajeva u okrugu su u poras­tu. U Op{toj bol­ni­ci le~i se 17 obolelih od kovi­da”. Pove}ava se i broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti. Ju~e je pre­gledano 226 oso­ba, od kojih je 126 do{lo na prvi pre­gled. U de~ijoj kovid amu­lan­ti obavl­jeno je 98 pre­gle­da, od kojih 47 prvih. Epidemiolo{ka situaci­je je nepo­volj­na.