ŠKOLA FOLKLORA JEDNA OD NAJPOSEĆENIJIH NA BOŽIĆNOJ ŠKOLI

Bo‘i}na {kola 2022.godine deci Piro­ta dalqa je priluku deci na na kvalite­tan na~in prove­du zim­s­ki ras­pust. U ponu­di je bilo 57 sport­skih I umetni~kih pro­gra­ma. Jed­na od naj­masovni­jih je I {kola folklora.