ODRŽAVANJE SALONA KNJIGE I GRAFIKE POD ZNAKOM PITANJA

Orga­ni­zo­van­je Salona knjige i grafike je pod znakom pitan­ja? Zbog epidemiolo{ke situaci­je neizves­no je da li }e ova man­i­festaci­ja biti odr‘ana. U sklopu Salona Dom kul­ture Pirot raspisao je Konkurs za kratku pri~u, koji je otvoren do kra­ja mese­ca.