DNEVNO OKO 50 POZIVA HITNOJ POMOĆI

I od po~etka pan­demi­je nema pauze za Slu‘bu hitne med­i­cinske pomo}i. Ekipe su na terenu 24 sata i u gradu i u seli­ma. Posled­njih dana obave oko 20 ku}nih pose­ta dnevno.