VIŠE OD 20 IZLOŽBI U GALERIJI OVE GODINE 13012022

U Galer­i­ji ^edomir Krsti} ove godine bi}e orga­ni­zo­vano vi{e od 20 indi­vid­u­al­nih i grup­nih izlo‘bi. Plani­ra se i nova pub­likaci­ja, ali i zavr{no ure|enje depoa.