U Srbiji covid-19 potvrđen kod 13.753 osobe, preminulo 19 obolelih 13012022

Covid-19 potvr|en je u posled­n­ja 24 sata kod 13.753 osobe, a od posled­i­ca virusa pre­minu­lo je 19 obolelih, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Testi­rana su 33.163 uzor­ka. Na bolni~kom le~enju je 2.340 oso­ba, na res­pi­ra­tori­ma je 96 paci­je­na­ta.