NASTAVAK AKCIJE ”OČISTI SVOJ DOM, IZBACI SVE ŠTO TI SMETA” 13012022

Pro{le godine, Piro}anci su mogli da iz svo­jih domo­va, na ku}nom pragu izne­su nepotreb­ne stvari u akci­ji koju je orga­ni­zo­vala Region­al­na deponi­ja. Akci­ja }e biti nas­tavl­je­na, a Deponi­ja je za ovogodi{nju akci­ju nabav­i­la i novu meh­a­nizaci­ju.