ZNAČAJNA ULAGANJA VODOVODA U OVOJ GODINI 29122021

Tokom ove godine real­i­zo­vane su zna~ajne inves­ti­ci­je JP Vodovod i kanal­izaci­ja i u gradu i u seli­ma. Takve aktivnos­ti pred­sto­je im i naredne godine, ka‘e direk­tor ovog preduze}a Zoran Nikoli}. Doda­je da ih o~ekuju i prvi radovi na izgrad­nji postro­jen­ja za pre~i{}avanje otpad­nih voda.