STC PREIMENOVAN U TURISTIČKU ORGANIZACIJU CARIBROD 29122021

Sport­sko turisti~ki cen­tar Cari­brod prome­nio je naziv u Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Cari­brod. Iako su dve delat­nos­ti razd­vo­jene delokrug rada se ne men­ja. Upravlja}e i udbudu}e sport­skim objek­ti­ma, bavi}e se man­i­festa­cionim tur­iz­mom i radi­ti na pro­mo­ci­ji turisti~ke ponude op{tine.