SINDIKAT OBRAZOVANJA TRAŽI VIŠE JAVNIH RASPRAVA 29122021

U Piro­tu je odr‘ana sed­ni­ca Okru‘nog odb­o­ra sindika­ta zaposlenih u obra­zo­van­ju. Sed­ni­com je predse­davao predsed­nik Okru‘nog odb­o­ra sindika­ta obra­zo­van­ja pirot­skog okru­ga Jad­ran Nikoli}. Pris­ustvo­vala je i predsed­ni­ca Sindika­ta obra­zo­van­ja Srbi­je Valenti­na Ili}.