OPREMA ZA OPŠTU BOLNICU PIROT 29122021

U pirot­skoj bol­ni­ci od danas nova, vred­na med­i­cin­s­ka opre­ma. Kroz sarad­nju sa nadle‘nim min­istarstvom i dru{tveno odgov­orn­im kom­pani­ja­ma nabavl­jeno je i speci­jal­i­zo­vano vozi­lo za paci­jente na dijalizi.