JOŠ 7 OSOBA U OKRUGU POZIVITNO NA KOVID19 29122021

Virus korona potvr|en je kod jo{ 7 oso­ba u okrugu od kojih su 5 iz Piro­ta i po 1 iz Babu{nice i Bele Palanke. Jed­na oso­ba je pre­minu­la od posled­i­ca infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U ovoj ustanovi le~i se 7 paci­je­na­ta obolelih od kovi­da: 4 iz Piro­ta i po 1 iz Dim­itro­vgra­da, Babu{nice i Bele Palanke. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nesig­ur­na. U Piro­tu, Dim­itro­v­gradu i Beloj Palan­ci je umeren rizik preno{enja virusa, dok je Babu{nica i dal­je u crvenoj zoni da pro­cen­jen­im visokim rizikom preno{enja virusa, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.