HUMANITARNA AUKCIJA ZA POMOĆ MALOM MANOJLU KUJOVIĆU

 

Ko{arka{ki klub Pirot i Human­i­tarno udru‘enje Bis­er­no srce, uz pomo} pri­jatel­ja orga­nizu­je human­i­tar­nu auk­ci­ju za pomo} osmogodi{njem de~aku Mano­jlu Kujovi}u. On se bori pro­tiv retke genetske bolseti tuberozne skleroze koja uzroku­je epilep­si­ju i benigne tumore i pove}aca rizik razvo­ja zlo}udnih tumo­ra u razli~itim organ­skim sis­temi­ma. Ovom pri­likom pirot­skom klubu ustu­pljen je pot­pisan pro{logodi{nji dres Nikole Miroti}a, ~lana Ko{arka{kog klu­ba Barselona iz [pani­je i pot­pisane patike {pan­skog reprezen­ta­tiv­ca i nekada{njeg NBA igra~a Pola Gaso­la. Numan­i­tar na auk­ci­ja }e se odr‘ati preko saj­ta Limun­do. Svi zain­tereso­vani ima}e pri­liku da do 2. jan­u­ara idu}e godine u~estvuju na lic­itaci­ji preko linka.Novac se mo‘e uplatii na namen­s­ki ra~un 170001036855000002 Uni­Cred­it ban­ka. u kajronu KK Pirot-aukcija