HAPŠENJE ZBOG DROGE U PIROTU

Pri­pad­ni­ci MUP‑a zaple­nili su u Piro­tu oko 300 gra­ma mar­i­huane i uhap­sili M.]. zbog pos­to­jan­ja osno­va sum­n­je da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ena proizvod­n­ja i stavl­jan­je u promet opo­jnih dro­ga. Pre­tre­som ku}e i drugih pros­tori­ja koje koristi osumnji~eni, poli­ci­ja je u podru­mu prona{la dve stak­lene tegle sa dro­gom. M. ]. je odre|eno zadr‘avanje do 48 sati nakon ~ega je, uz krivi~nu pri­javu, prive­den Vi{em javnom tu‘ila{tvu u Piro­tu, saop{teno je iz PU Pirot.