AKCIJA POŠUMLJAVANJA SBB FONDACIJE I GRADA PIROTA

U Piro­tu je danas orga­ni­zo­vana veli­ka akci­ja po{umljavanja, u okviru pro­jek­ta SBB fon­daci­je  Da {ume bude vi{e. Da se lep{e di{e.