ODRŽANA SEDNICA SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA GRADA PIROTA

Na sed­ni­ci Soci­jal­no ekonom­skog save­ta Gra­da Piro­ta, usvo­jen je plan rada za nared­nu god­inu. Izabra­no je i rukovod­st­vo koje }e predse­da­vati Save­tom u 2022. godini.