IZLOŽBA SLIKA POPOVIĆA U PIROTSKOJ GALERIJI

Izlo‘ba sli­ka i grafi­ka iz lega­ta Mio­dra­ga Mi}e Popovi}a i nje­gove supruge Vere Bo‘i~kovi} Popovi} otvore­na je sino} u Galer­i­ji ^edomir Krsti}. Ovo je posled­n­ja postavka u pirot­skoj galer­i­ji u ovoj godi­ni.