ČAROBNI JEDRENJAK — NOVA KNJIGA MAJE CVETKOVIĆ SOTIROV

^arob­ni jedren­jak — pri~a o Nikoli Tes­li naziv je nove knjige Maje Cvetkovi} Sotirov. Knji­ga je izda­ta u sarad­nji Izdava~ke ku}e Luka books i Insti­tu­ta za de~ju knji‘evnost. Kroz jo{ jed­nu bajkovi­tu pri~u o avan­tu­ra­ma Luke, vila i nek­ih novih juna­ka, autor­ka vodi ~itaoce u Tes­li­no det­injst­vo, u Pariz i Ameriku, otkrivaju}i druga~iju stranu nje­gov­og puta do uspeha.