JOŠ 14 POZITIVNIH NA COVID 19 U OKRUGU

Jo{ 14 gra|ana Pirot­skog okru­ga poz­i­tivno je na virus korona: 5 iz Bele Palanke, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i 2 iz Piro­ta. Jed­na oso­ba je pre­minu­la od posled­i­ca infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U ovoj zdravstvenoj ustanovi le~e se 18 paci­je­na­ta obolelih od kovi­da: 6 iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Bele Palanke i dve osobe iz Doma za star­i­je, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na s aten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je. Iz Zavo­da napom­in­ju da se tokom viken­da uvek man­ji broj lju­di javl­ja na pre­glede, testi­ra i vakcini{e. Ovog viken­da u okrugu je dato 7 prvih, 12 drugih i 58 tre}ih doza vakcine pro­tiv korone. Tre}om dozom vakcin­isano je oko 30 % gra|ana u okrugu.