ČUVANJE UMETNIČKIH DELA IZ FONDA GALERIJE

Galer­i­ja ”^edomir Krsti}” od nedavno je bogati­ja za slike i grafike iz Fon­da nekada{nje IO Prvi maj,koje je zajed­no sa skulp­tura­ma i mozaici­ma grad Pirot otku­pio na javnoj auk­ci­ji. Deo ovih umetni~kih je ve} u galeriji,a iz godine u god­inu pove}ava se fond ove ustanove kul­ture koje je neo­hod­no adek­vat­no ~uvati.