ZZJZ: REGISTROVANO 14 ZARAŽENIH U OKRUGU, PREMINULE DVE OSOBE

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 14 oso­ba u okrugu — 8 iz Piro­ta, 5 iz Dim­i­torovgra­da i jed­na iz Bele Palanke, a dve obolele osobe pre­minule su u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u posled­njem izve{taju ZZJZ. Na le~enju u pirot­skoj Bolni­ci je 21 paci­jent. U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu ju~e je obavl­jeno 149 prelge­da — od toga 69 prvih, dok je u ambu­lan­ti za decu obavl­jeno 147 pre­gle­da, od kojih su 84 bila prva. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je i dal­je nepo­volj­na, ocen­ju­ju u Zavodu. 

U Srbi­ji još 1.325 zaraženih, pre­minu­la 31 osoba 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­la je jo{ 31 oso­ba u Srbi­ji, a reg­istrovano je jo{ 1.325 zara‘enih. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 13.690 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 148 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 2.794 osobe.