PRIZNANJE REPUBLIČKOG SUBNOR‑A ZA NAČELNICU PIROTSKOG OKRUGA

Na~elnica Pirot­skog upravnog okru­ga, Dra­gana Ton~i}, dobi­la je priz­nan­je Republi~kog SUBNOR‑a za dopri­nos u radu ove orga­ni­zaci­je. Na~elnica je u~estvovala i na Petoj nau~noj kon­fer­en­ci­ji region­alnog razvo­ja i prekograni~ne saradnje.