KNJIGA ”BELA MAČKA — JEDNA STARA KUĆA U PIROTU”

Muzej Poni{avlja objavio je novo izdan­je pod nazivom ”Bela ma~ka- Jed­na stara ku}a u Piro­tu”. Autor je vi{i kus­tos istori~ar Mila Panajotovi}.