ZZJZ: REGISTROVANO 9 OBOLELIH, PREMINULA JEDNA OSOBA

Reg­istrovano je jo{ 9 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 3 su iz Piro­ta, 2 osobe su iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i jed­na je iz Bele Palanke, a od posled­i­ca virusa prim­in­uo je jedan paci­jent u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci su 24 oboelele osobe. U Kovid amublan­ti u Piro­tu ju~e je obavl­jeno 146 pre­gle­da, a u ambu­lan­ti za decu 134. Epidemiolo{ku situaci­ju u Zavo­du za javno zdravl­je ocen­ju­ju nepo­voljnom. Med­i­cin­s­ki stru~njaci apelu­ju na imu­nizaci­ju. Do sada je obuh­vat vakci­naci­jom jed­nom dozom u okrugu 54,2 pos­to, a tri doze pir­im­i­lo je 30 pos­to gra|ana. Najvi{e je vakcin­isanih u Piro­tu 57 pos­to gra|ana.

 

U Srbi­ji još 1.359 zaraženih, pre­minule 34 osobe

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja pre­minule su jo{ 34 osobe u Srbi­ji od posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je 1.359 zara‘enih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Teti­ra­no je 14.578 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma su 144 paci­jen­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 2.889 osoba.