ZLATNA ARHIVA ISTORIJSKOM ARHIVU U PIROTU

Istori­jskom arhivu u Piro­tu dodel­je­na je nagra­da  Zlat­na arhi­va  Fon­daci­je Alek­san­dra Aranutovi}a za 2021. god­inu. Priz­nan­je je uru~eno ju~e na obele‘avanju Dana arhi­va u Dr‘avnom arhivu Srbi­je.