SNEG POGODUJE ZIMSKIM USEVIMA

Pod ozim­im strn­im ‘iti­ma u okrugu je oko 10.000 hek­tara. Hlad­no vreme i sne‘ne padavine pogo­du­ju zim­skim use­vi­ma, ka‘u stru~njaci.