ODRŽANA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Posle sed­ni­ca [tabo­va za vanredne situaci­je u op{tinama okru­ga, odr‘ana je i sed­ni­ca Okru‘nog {taba za vanredne situaci­je. Sed­ni­com je predse­davala Dra­gana Ton~I}, koman­dant Okru‘nog {taba za vanredne situaci­je.