MARIJA VASIĆ CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OZBILJNA USTANOVA KOJA RADI U INTERESU KORISNIKA

Povodom zahte­va za smenu direk­torke Cen­tra za soci­jal­ni rad I preispi­ti­van­ja rada ove ustanove koje je Udru‘enje gra|ana Glas Piro­ta uputi­lo grad­skoj upravi I objav­i­lo na dru{tvenim mre‘ama, direk­tor­ka I stru~ni sarad­ni­ci Cen­tra za soci­jal­ni rad danas su odr‘ali kon­fer­en­ci­ju za medi­je.