U OKRUGU JOŠ 21 OSOBA POZITIVNA NA VIRUS KORONA 14122021

Virus korona potvr|en je kod jo{ 21 osobe u Pirot­skom okrugu od kojih je 9 iz Piro­ta, 4 iz Bele Palanke, 6 iz Babu{nice i 2 iz Dim­itro­vgra­da. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 24 obolela od korone: 7 iz Piro­ta, po 6 iz Bele Palanke i Dim­itro­vgra­da i 5 oso­ba iz Babu{nice. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U kovid ambu­lan­ti za odrasle u Piro­tu ju~e je obavl­jeno 198 pre­gle­da, a u De~jem dis­panzeru 165 pre­gle­da. Kul­u­la­tivne stope novoobolelih na 100.000 stanovni­ka u posled­njih 14 dana u Piro­tu, Dimtro­v­gradu i Babu{nici su u padu,a u Beloj Palan­ci u poras­tu. Vakci­naci­ja je ka‘u stru~njaci i dal­je naje­fikas­ni­ji na~in da se stane na put epi­demi­ji. Najve}i obuh­vat vakci­naci­jom je u Piro­tu 57%,najmanje vakcin­isanih u Babu{nici 44,1 procenat.

Na COVID ‑19 potvr|eno 1.547 oso­ba u Srbiji 

Od testi­ranih 15. 635 gra|ana COVID — 19 potvr|en je kod 1.547 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. I dal­je se bele‘i veli­ki broj pre­minulih na dnevnom nivou. Od posled­njeg izve{taja pre­minule su 32 osobe. Na bolni~kom le~enju je 2.930 paci­je­na­ta, od toga 146 je ‘ivot­no ugro‘eno.