GRAD PIROT POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FAKULTETOM DRAMSKIH UMETNOSTI 14122021

Ju~e je pot­pisan pro­tokol o sarad­nji izme|đu Gra­da Piro­ta i Fakul­te­ta dram­skih umet­nos­ti iz Beogra­da. Pre­ma re~ima zameni­ka gradona~elnika Piro­ta, Milo{a Coli}a, sard­n­ja je veo­ma zna~ajna i pomo}i }e u pro­mo­ci­ji Piro­ta u bro­jn­im segmentima.