ZAVRŠENO ASFALTIRANJE SOKAKA U GRADAŠNICI 11122021

Min­u­log viken­da zavr{eni su zapo~eti infra­struk­turni radovi u selu Grada{nica. Gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi}, ocen­ju­je sarad­nju sa Mes­nom zajed­ni­com kao veo­ma dobru i najavlju­je dal­ja ula­gan­ja u ovo selo.