U OKRUGU JOŠ 29 OSOBA POZITIVNO NA VIRUS KORONA 13122021

Virus korona potvr|en je kod jo{ 29 oso­ba u Pirot­skom okrugu od kojih je 12 iz Piro­ta, 10 iz Bele Palanke, 5 iz Babu{nice i 2 iz Dim­itro­vgra­da. Jed­na oso­ba je pre­minu­la u Op{toj bol­ni­ci Pirot. U ovoj ustanovi le~i se 27 obolelih od korone: 11 iz Piro­ta, 6 iz Bele Palanke i po 5 oso­ba iz Dim­itro­vgra­da i Babu{nice. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nepo­volj­na, navode iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Tokom viken­da je u kovid ambu­lan­ti za odrasle u Piro­tu obavl­jen 151 pre­gled, a u De~jem dis­panzeru 179 pre­gle­da. U okrugu je tokom viken­da dato 6 prvih, 17 drugih i 70 tre}ih doza vakcine pro­tiv korone. 

U Srbi­ji jo{ 1.167 poz­i­tivnih na Kovid19

Jo{ 1.167 gra|ana Srbi­je poz­i­tivno je na Kovid19. U posled­n­ja 24 sata je od posledic ain­fek­ci­je pre­minu­la 31 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 2.963 obolela gra|anina. Na res­pi­ra­tori­ma je 168 pacijenata.