KOLIKO JE VAŽNA MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST ? 13122021

Me|ugeneracijska sol­i­darnost je veo­ma kom­plek­sna tema. Stru~njaci Cen­tra za soci­jal­ni rad prime}uju da je je sve vi{e star­i­jih ~ija deca ili srod­ni­ci o nji­ma ne vode brigu i koji su u stan­ju i soci­jalne, ali i zdravstvene potrebe . Koja je ulo­ga insti­tu­ci­ja, {ta pobolj{ati i na ~emu tre­ba radi­ti — samo su neka od pitan­ja koja su pokrenu­ta na kon­fer­en­ci­ji Me|ugeneracijska sol­i­darnost u Beogradu.