EKOLOŠKI PROTESTI ODRŽANI I U PIROTU 11122021

Ekolo{ki protesti odr‘ani su u sub­o­tu u vi{e od 40 grado­va Srbi­je. I Piro}anci su se okupili sa zajedni~kim cil­jem — vra}anje Ni{ave Piro}ancima, re{avanje prob­le­ma sa ispu{tanjem vode iz Zavo­jskog jez­era i odlazak Rio Tin­ta iz Srbi­je. Gra|ani su iskaza­li i nezado­voljst­vo zbog, kako ka‘u, velikog zaga|enja vazuha u Pirotu.