REGISTROVANO JOŠ 18 POZITIVNIH U OKRUGU, PREMINULA JEDNA OSOBA

Reg­istrovano je jo{ 18 poz­i­ti­tivnih na korona virus u okrugu, a jed­na obolela oso­ba pre­minu­la je od posled­i­ca infek­ci­je, saop{teno je iz ZZJZ. Iz Piro­ta je 6 novozara‘enih, 5 je iz Dim­itro­vgra­da, 6 i Bele Palanke i jed­na oso­ba je iz Babu{nice. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 30 oboleleih. U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu ju~e su obavl­je­na 122 pre­gle­da — 36 je bilo prvih. U kovid ambu­lan­ti za decu obavl­jeno je 111 pre­gle­da — 47 je bilo kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je je vanred­na, ocen­ju­ju stru~njaci Zavo­da.

 

 

U Srbi­ji reg­istrovano 1.387 poz­i­tivnih, pre­minu­lo 38 obolelih od korona virusa

 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji je pre­minu­lo jo{ 38 oso­ba od posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je 1.387 poz­i­tivnih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma testi­ra­no je 13.767 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 187 paci­je­na­ta od 3.180 hos­pi­tal­i­zo­vanih.