PODRŠKA MINISTARSTVA UČENIČKOJ ZADRUZI OŠ SVETI SAVA

Novi pod­sti­ca­ji za u~eni~ke zadruge u Srbi­ji od Min­si­tarst­va prosvete. Kroz dva jav­na pozi­va ove godine za ove namene izd­vo­jeno je 9,8 mil­iona dinara. Ju~e su u Beogradu pot­pisani ugov­ori sa {kola­ma koje su dobi­la sred­st­va na posled­njem pozivu. Me|u nji­ma je i pirot­s­ka {kola Sveti Sava.