GRAD PIROT UPLATIĆE NEDOSTAJUĆA SREDSTVA ZA LEČENJE NEVENE MINČIĆ ŽIVIĆ

Gradonač~elnik Piro­ta Vladan Vasić} izjavio je da ć}e Grad­s­ka upra­va danas uplati­ti 1.650.000 dinara nedostaju}ćih sred­sta­va neophod­nih za le~čenje Piroć}anke Nevene Minč~i}ć @Živi}ć. Do sada je zahvalju}ći humanos­ti gra|ana iz Piro­ta, Srbi­je i inos­transt­va upla}ćeno 2.635.000 dinara. Posle jedne operaci­je, Neveni pred­sto­ji jo{š jedan med­i­cin­s­ki zah­vat zbog prom­e­na na mozgu. Operaci­ja ko{šta 36.400 evra na klin­i­ci AciBa­dem u Turskoj. Neve­na je pro­fe­sor­ka engleskog jezi­ka u pirot­skoj Osnovnoj {školi ”8. sep­tem­bar”. Pre­ma reč~ima Vasić}a, ovo nije jedi­ni slu~čaj pomoć}i gra|anima koji­ma je pomo}ć neophod­na. ĆĆĆĆ“Za le~čenje 21 dete­ta, za van­te­lesnu oplod­nju za 25 paro­va i za pomo}ć u leč~enju ove na{e sugra|anke ove godine smo izd­vo­jili ukup­no 6,5 mil­iona dinara”, rekao je Vasi}ć. On je dodao da ć}e za le~čenje Hris­ti­ni ]iri}ć biti upla}ćene 504.000 dinara, a Nenadu To{ši}ću, tako|e za leč~enje, 250.000 dinara