DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA PRIZNANJE SVETI SAVA

Komisi­ja za dodelu priz­nan­ja Sveti Sava dodelju­je nagrade za rezul­tate postignute u vaspit­no-obra­zovnom radu u pre{kolskom, osnovnom i sred­njem obraz­van­ju u Piro­tu. Dodelju­ju se nagrade Sveti Sava za zlat­nikom i sre­brn­jakom i diplome. Doku­men­tac­ja za dostavl­jan­je pred­lo­ga se preuz­i­ma u Grad­skoj upravi. Rok za podno{enje pred­lo­ga je od 10. decem­bra ove do 10. jan­u­ara idu}e godine. Pred­lozi se {alju Komisi­ji za dodelu priz­nan­ja Sveti Sava Gradske uprave Pirot.