ZAPISNICI SA SEDNICA SUDA OPŠTINE PIROTSKE 1922–1929 NOVO IZDANJE ARHIVA

Istori­js­ki arhiv u Piro­tu izdao je novu pub­likaci­ju podn nazivom Zapis­ni­ci sa sed­ni­ca suda op{tne pirotske 1922–1929. U ovoj knjizi sa~uvani su doku­men­ti koji gov­ore o lokalnoj istori­ji. Arhivisti iz Piro­ta su se pobrin­uli da se ova gra|a pripre­mi za kori{}enje, po{to su je u sarad­nji sa kolega­ma iz Arhi­va Srbi­je restau­ri­rali i konz­ervi­rali. Autor je Pre­drag M. Vidanovi}. Na pripre­mi knjige za {tam­pu sara|ivao je sa Tijanom Pan­ti} i Milenom Milenkovi}.