PIROT U KAMPANJI O BEZBEDNOSTI UM NA DRUM

U Piro­tu je danas odr‘ana radion­i­ca o bezbed­nos­ti u saoba}aju namen­je­na mat­u­ran­ti­ma pirot­skih sred­njih {kola koja se real­izu­je u okviru nacionalne kam­pan­je Um na drum.