ROMSKA ZAJEDNICA EMPATIČNA TOKOM EPIDEMIJE 08122021

Tokom epi­demi­je korona virusa, veli­ki broj aktivista, pri­pad­ni­ka romske nacionalne man­jine je aktivno. Pomo} u dostavl­jan­ju pake­ta, pru‘anje save­ta i pomo} pri pri­javi za dr‘avnu pomo}, pru‘ili su i aktivisti UG Ternipe iz Pirota.

Na na{em pro­gra­mu, ve~eras u 21 sat je 4. epi­zo­da ser­i­jala Amaro ternipe, amaro bar­valipe. U ve~era{njoj epi­zo­di, pred­stavl­jamo Mar­i­ju Kur­ti}, med­i­cin­sku ses­tru koja radi u Op{toj bol­ni­ci Pirot na odel­jen­ju orto­pe­di­je. Vide}ete koju poruku mladim Romi­ma {alje Kurti}eva i koliko je va‘no da ne odus­tanete od svo­jih sno­va. Real­izaci­ju pro­jek­ta podr‘alo je Min­istarst­vo kul­ture i informisan­ja Repub­like Srbi­je.