REGISTROVANO JOŠ 25 POZITIVNIH U OKRUGU, PREMINULE DVE OSOBE 08122021

Reg­istrovano je jo{ 25 poz­i­ti­tivnih na korona virus u okrugu, a dve obolele osobe pre­minule su od posled­i­ca infek­ci­je, saop{teno je iz ZZJZ. Najvi{e je novozara‘enih iz Piro­ta ‑11, 3 osobe su iz Dmitro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i 8 je iz Bele Palanke. Kumu­la­tivne stope novoobolelih u Piro­tu su u blagom padu, u Dim­itro­v­gradu i Babu{nici reg­istru­je se bla­go pove}anje, dok je u Beloj Palan­ci najve}i rizik za preno{enje virusa, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 29 oboleleih. U Kovid ambu­lan­ti u Piro­tu ju~e su obavl­je­na 144 pre­gle­da, 101 je bio kon­trol­ni, u ambu­lan­ti za decu obavl­jeno je 129 pre­gle­da, 55 je bilo kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je je vanred­na, ocen­ju­ju stru~njaci Zavoda. 

U Srbi­ji još 1.675 zaraženih, pre­minu­la 41 osoba

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji je pre­minu­la jo{ 41 oso­ba od posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je 1.675 poz­i­tivnih od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Testi­ra­no je 15.618 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Na res­pi­ra­tori­ma su 194 paci­jen­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 3.304 osobe.