MINIBUSEVI ZA TRI OPŠTINE U PIROTSKOM OKRUGU 08122021

Me|u 18 lokalnih samoupra­va koje su dobile sred­st­va za kupov­inu minibu­se­va za pre­voz seoskog stanovni{tva na konkur­su Min­istarst­va za brigu o selu su i Babu{nica, Dim­itro­v­grad i Bela Palan­ka. Ugov­ori su pot­pisani sa min­istrom Milanom Krkobabi}em. Iz lokalnih samoupra­va iz okru­ga isti~u zah­val­nost min­istarstvu i zna~aj ovih sred­sta­va.