EKIPE ZIMSKE SLUŽBE KOMUNALCA NA TERENU 08122021

Tri ekipe Zimske slu‘be Komu­nal­ca sa meh­a­nizaci­jom od jutros ~iste sneg na neko­liko put­nih prava­ca ka seli­ma. Ekipe su anga‘ovane na put­nim pravci­ma Pas­ja~ ‑Sin­ja Gla­va, Dobri Do- Ni{or- Pokrovenik-brana Zavo­jskog jez­era i Kopriv{ti~ki krst-Lukanja-Pakle{tica-Bela — Gostu{a. Rad­ni­ci javne higi­jene su ju~e u toku dana i no}i bacili tonu soli na mostove, pasarele, kru‘ne tokove, frek­fentne raskrsnice i pe{a~ke prelaze.