ĐACI OMŠ “DR DRAGUTIN GOSTUŠKI” MEĐU NAJBOLJIMA NA REPUBLIČKIM TAKMIČENJIMA 08122021

U~enici Osnovne muzi~ke {kole ”Dr Dragutin Gostu{ki” ost­var­ili su nove uspe­he na tri takmi~enja. Nagrade su osvo­jili i na takmi~enju iz solfe|a. Me|u najbolji­ma u dr‘avi je i Mirko Marinkovi}.