ZA REKONSTRUKCIJU IKONOSTASA PAZARSKE CRKVE 250. 000 EVRA

Zbog obimnog i zahtevnog posla, rekon­struk­ci­ja ikonos­tasa u Pazarskoj crkvi radi se u neko­liko faza. Rekon­struk­ci­ja ko{ta oko 250.000 evra. Sred­st­va obezbe|uju Crkve­na op{tina, lokalna samoupra­va i dona­tori.