VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 37 OSOBA U OKRUGU

Virus korona danas je potvr|en kod jo{ 37 oso­ba u Pirot­skom okrugu od kojih su 23 iz Piro­ta, 9 iz Bele Palanke, 3 iz Dim­itro­vgra­da i 2 iz Babu{nice.

Dve osobe su pre­minule od posled­i­ca infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot. 

U ovoj ustanovi le~e se 34 paci­jen­ta obolela od korone: 16 je iz Piro­ta, 10 iz Babu{nice, 6 iz Bele Palanke i po jed­na oso­ba iz Dim­itro­vgra­da i Beograda. 

U pirot­skoj Kovid ambu­lan­ti za odrasle ju~e je bilo 189 pre­gle­da: 59 prvih i 130 kon­trol­nih. Vi{e je prvih nego kon­trol­nih pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti za decu: od 192 bilo je 118 prvih i 74 kontrolna. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je vanred­na sa tendencijom

U Srbi­ji jo{ 1.884 osobe poz­i­tivne na Kovid19

Kovid19 u Srbi­ji je danas potvr|en kod jo{ 1.884 gra|anina. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 40 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Na bolni~kom le~enju je 3.391 paci­jent oboleo od korone. Na res­pi­ra­toru je 180 oso­ba.