U BABUŠNICI OBELEŽEN SVETSKI DAN VOLONTERA

U orga­niz­ci­ji Kance­lar­i­je za mlade, a uz podr{ku lokalne samouprave, u Babu{nici je prigod­nom sve~ano{}u obele‘en Me|unarodni dan volon­tera. Babu{ni~kim volon­ter­i­ma ovom pri­likom uru~eni su prigod­ni pok­loni.