OŠ SVETI SAVA DOBILA 5 EDUKATIVNIH ROBOTIĆA ZA DECU

O[ Sveti Sava dobi­la je vred­nu opre­mu od pirot­skih rotar­i­janaca — savremene eduka­tivne roboti}e za decu.