NOVI BROJ PIROTSKOG ZBORNIKA

U Pirot­skom zborniku od 1968. godine se objavlju­ju nau~ni radovi iz razli~itih oblasti prirod­nih i dru{tveno-humanisti~kih nau­ka, a u vezi sa pirot­skim kra­jem. Nedavno je objavl­jen novi, 46. broj. Izda­va~ je Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot.